سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

اجرای غیرقانونی توافقنامه پاریس دور از چشمان مجلس

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بخشی از توافقنامه پاریس به صورت غیر قانونی در کشور اجرایی شده است.