احیا کارخانه نئوپان خلخال توسط سرمایه گذار بومی

فرماندار خلخال گفت: کارخانه تعطیل شده نئوپان خلخال با سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی احیا خواهد شد.