سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

ایران از اروپا درباره عزم اقتصادی انتظار بیشتری دارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عزم سیاسی طرف اروپایی را باور کرده ایم اما در زمینه عزم اقتصادی انتظار بیشتری از آنها داریم.