سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

برای شتاب در رشد اقتصادی نیازمند منابع خارجی هستیم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار بانکی جهت سبک سازی بانکها باید اصلاح شود، گفت که برای شتاب در رشد اقتصادی نیازمند منابع خارجی هستیم.