برزیل و قهرمانی مسابقات چهارجانبه عربستان

بیشتر تمرکز دنیا در طول چند روز اخیر بر روی لیگ یوفا بود و جامی که برزیل بالای سر برد، در رسانه ها بازتابی نداشت.