دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

تجارت ایران و ترکیه به رغم تحریم آمریکا افزایش یافته است

آنکاراـ ایرناـ رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد که به رغم تحریم آمریکا علیه تهران، در 9 ماه سال جاری روابط تجاری ایران و ترکیه افزایش یافته و به رقم 7.4 میلیارد دلار رسیده است.