توضیحات لاریجانی در مورد شایعات پیرامون زمان طرح استیضاح

رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون برخی شایعات در مورد زمان طرح استیضاح سه وزیر برای جلوگیری از طرح سوال از رئیس جمهور توضیح داد.