سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

جایگزین‌های احتمالی محمد بن سلمان و سناریوهای آینده عربستان

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست یکی از سناریوهای برون رفت عربستان از بحران کنونی را جایگزین کردن موقت فردی به جای محمد بن سلمان برشمرده است.