سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

جزییات طرح سوخت رسانی سیار در تهران

با راه اندازی طرح سوخت رسانی سیار در تهران انتقاداتی بر نحوه عرضه بنزین آن وارد شده است.