سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس

محمدجواد ظریف برای پاسخ به طراحان استیضاح و تقاضا کنندگان سوال ملی از وی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر می‌شود.