دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

دستگاه قضایی ترکیه حکم به ادامه بازداشت راهب آمریکایی داد

دستگاه قضایی ترکیه حکم به ادامه بازداشت "آندره بورونسون"راهب آمریکایی داد.