دوربین بعضی چهره‌های سینما را دوست‌دارد!

تمام آدم‌ها انرژی‌های خاصی دارند، انرژی‌هایی که مثبت یا منفی در بعضی از افراد براحتی قابل تشخیص است و با یک بار دیدن و یا چند جمله حرف زدن براحتی می‌توان آن را حس کرد.