دولت در چینش تیم اقتصادی با دقت بیشتری عمل کند/نظارت صحیحی بر بانک ها و موسسات در این دولت وجود ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه نظارت صحیحی بر بانک ها و موسسات در این دولت وجود ندارد، گفت: چینش امروز تیم اقتصادی دولت خیلی مناسب نیست و باید در تکمیل و اصلاح این تیم، دولت دقت بیشتری را داشته باشد.