رتبه سوم مازندران در تصادفات کشور

فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران گفت: مازندران رتبه سوم تصادفات کشور را دارد