سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

روایت شوری چای بچه‌های حبیب در «گردان کمیل»

به دوستان گردان کمیل توصیه می کنم که این خاطرات را به عنوان نُقل مجالس گردان داشته باشد اما اصل کار شما تاریخ نویسی جنگ و گردان است و باید آن چیزی که بوده را ثبت و ضبط کنید تا جلوی تحریف ها گرفته شود.