روایت ظریف از جمله افتخارآمیز اوباما

یک جمله‌ای آقای اوباما دارد که گفت: اگر من می‌توانستم اجازه نمی‌دادم یک پیچ و مهره از برنامه هسته‌ای ایران باقی بماند. جمله‌ای هم بعد از این جمله گفت که ما در ایران باید به آن افتخار می‌کردیم، آن جمله این بود که گفت: نمی‌توانم!