سردار بوکان مچاله شده در میان تصمیمات آنی و مدیران ماورایی

بی تردید آینده فوتبال بوکان و حتی ورزش این شهر در گرو تغییر در زیرساخت ها و نگرش ها است و همچنین بها دادن به ورزش پایه و حضور بازکنان بومی در بدنه ورزش شهرستان از جمله تیم باشگاهی سردار است.