سروری: بدعهدی آمریکا در برجام در مجمع عمومی تبیین شود

پرویز سروری گفت: بحث مظلومیت جمهوری اسلامی و حمایت آمریکا از تروریسم از مباحثی است که باید در سازمان ملل مطرح شود.