سند عفاف و حجاب از سوی تبلیغات اسلامی تدوین شد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از تدوین و تنظیم سند عفاف و حجاب توسط این سازمان خبر داد.