سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شروط مجلس برای بخشودگی سود تسهیلات

نمایندگان مجلس شروطی را برای بخشودگی سود تسهیلات در سال جاری مشخص کردند.