قنات تاریخی حصارخروان قزوین ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین اقای ثبت قنات تاریخی حصار خروان شهرستان البرز در فهرست میراث ملی خبر داد.