سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

لیلا بوشهری: سینما طویله شده و هر حیوانی با پول وارد آن می‌شود

شقایق دلشاد:زمانی که به یک دختر، یا خانم می‌گویند شما چگونه می‌توانید ما را ساپورت کنید یعنی چی ؟ قرارداد نوشته شده، تمام شده؟ می‌پرسند چطور می‌توانید ما را ساپورت کنید؟