مسئولین باید حمایتشان از آثار فاخر را عملی کنند

کارگردان "سی و سه روز بعد" گفت: بنابر برنامه ریزی‌های انجام شده محصول سینمایی این پروژه در قالب چهار فیلم سینمایی به موازات سریال تولید خواهد شد.