معایب الحاق ایران به FATF و CFT از زبان یک نماینده

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس برخی معایب پیوستن ایران به FATF را تشریح کرد.