دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

میلادها،مثلثی که می تواند شاهین را لیگ برتری کند

شاهین شهرداری این روزهای محمود فکری بهتر از ابتدای فصل بازی می کند و در حقیقت فوتبال زیباتری ارائه می دهد.