وضعیت مدیریت پسماند در اردبیل قابل قبول نیست

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل گفت:متاسفانه وضعیت مدیریت پسماند در مجموع استان قابل قبول نیست وباید با بررسی اقدامات صورت گرفته در استان های دیگر نقشه راه مناسبی برای مدیریت پسماند تدوین می کنیم.