کرمان ونیزی دیگر!

به همت مسئولین محترم شهر کرمان پس از بارشهای اخیر شهر کرمان، ونیزی دیگر شد.