۱۳۳ بنگاه به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان واگذار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری های جدید خبر داد و به جامعه کارگری نیز وعده داد که آنها نباید نگران تعطیلی بنگاه‌ها پس از واگذاری باشند.