۳۰ درصد از «به وقت شام» جلوی دوربین رفت

۳۰ درصد از تازه‌ترین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا جلوی دروبین رفت.