۷۰ درصد روستائیان مازندران بیمه اجتماعی نیستند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان مازندران با بیان اینکه بیش از 70 درصد روستاییان استان مازندران تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان و روستایی نیستند، گفت: جامعه هدف روستایی در مازندران 450 هزار خانوار است که تا به حال 80 هزار نفر عضو شدند.