بلوط‌هایی که “نان” می‌شود

اینجا در قلب روستاهای محروم زاگرس شاخه‌های بلوط برای گرم نگه داشتن تنور زندگی می‌شکند و در آتش بی‌تدبیری می‌سوزد.